Suria7

Terma & Syarat

Sebelum anda mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh STAR MEDIA RADIO GROUP (988 & Suria FM), ia adalah dinasihatkan untuk anda mengambil masa untuk membaca terma dan syarat berikut dan memastikan bahawa anda benar-benar memahami Terma dan Syarat ini. Ianya tanpa syarat dan secara muktamadnya mengikat semua peserta yang mengambil bahagian dalam mana-mana peraduan oleh STAR MEDIA RADIO GROUP. Kepada mereka yang melanggar syarat yang ditetapkan, pihak STAR MEDIA RADIO GROUP mempunyai hak untuk menarik balik hadiah yang dimenangi dan peserta itu tidak boleh mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh STAR MEDIA RADIO GROUP yang terdiri daripada (988 dan Suria FM)

PENGENALAN

 • Kemasukan dan penyertaan di mana-mana pertandingan ini akan dianggap sebagai penerimaan tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik T & S. Semua arahan masuk dan apa-apa maklumat lain yang khusus berkaitan dengan pertandingan atau hadiah-hadiah membentuk sebahagian daripada T & S (tetapi sekiranya berlaku apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan itu, T & C akan diguna pakai).
 • Terma dan Syarat (“T & S”) hendaklah mengikat semua orang yang memasuki mana-mana (“Peraduan”) yang termasuk tetamu mereka jika berkenaan, (“Peserta“) yang dikendalikan oleh STAR MEDIA RADIO GROUP (988 & Suria FM)dari semasa ke semasa.
 • Semua keputusan STAR MEDIA RADIO GROUP dalam apa-apa perkara di bawah terma dan syarat adalah muktamad dan sebarang perbincangan atau surat-menyurat tidak akan dilayan.
 • Kegagalan oleh STAR MEDIA RADIO GROUP untuk menguatkuasakan mana-mana terma dan syarat dalam mana-mana keadaan tidak akan menimbulkan situasi di mana tuntutan boleh dibuat oleh mana-mana orang.
 • STAR MEDIA RADIO GROUP berhak untuk meminda peraturan-peraturan ini pada bila-bila mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Peserta telah membuat representasi dan waranti tertentu untuk STAR MEDIA RADIO GROUP (kedua-duanya dalam T & C dan sebaliknya) untuk memohon tempat di Peraduan. STAR MEDIA RADIO GROUP telah bergantung pada ketepatan dan kebenaran pernyataan dan jaminan itu dalam memberikan tempat kepada Peserta. Sekiranya Suria FM atau ejen-ejennya menyedari apa-apa penipuan diusahakan berkaitan dengan Peraduan ini atau sebaliknya, STAR MEDIA RADIO GROUP berhak untuk membatalkan tempat seseorang Peserta di dalam Peraduan ini (tanpa memberi sebarang sebab dan notis).
 • Peserta mesti bersetuju untuk bekerjasama dan mematuhi semua permintaan yang munasabah STAR MEDIA RADIO GROUP, ejen dan pekerjanya (dan khususnya kesihatan dan pasukan keselamatan) berkaitan dengan Peraduan dan penyiarannya.

KELAYAKKAN MENYERTAI PERADUAN

 • Semua peserta MESTI berumur 18 tahun ke atas pada masa mereka masuk peraduan. Peserta mestilah seorang warganegara Malaysia dan / atau penduduk tetap Malaysia. Sekiranya peserta adalah di bawah umur 18 tahun, penyertaan mereka mesti diawasi oleh ibu bapa mereka atau penjaga yang sah.
 • Tempoh masa yang diberikan untuk pemenang untuk menyertai peraduan di bawah STAR MEDIA RADIO GROUP adalah seperti berikut:Ahli-ahli keluarga yang terdekat tidak layak untuk mengambil bahagian dalam apa-apa pertandingan dalam tempoh yang ditetapkan. Ini bermakna hanya seorang ahli dari setiap keluarga adalah layak untuk hadiah pada satu-satu masa. Sekiranya keadaan ini timbul, pemenang pertama yang memenangi pertandingan di kalangan ahli keluarga yang sama akan menjadi satu-satunya yang layak untuk hadiah.
  • 1 bulan (30 hari) jika anda telah memenangi hadiah bernilai RM200 dan ke bawah;
  • 2 bulan (60 hari) jika anda telah memenangi hadiah bernilai RM201 – RM1000;
  • 3 bulan (90 hari) jika anda telah memenangi hadiah bernilai RM1001 – RM5000;
  • 6 bulan jika anda telah memenangi hadiah bernilai RM5,001 – RM9,999;
  • 1 tahun jika anda telah memenangi hadiah bernilai RM10,000 dan ke atas.
 • Sekiranya seseorang pemenang memenangi lebih daripada satu hadiah dalam sebulan, pemenang hanya akan diberikan hadiah pertama mereka menang. STAR MEDIA RADIO GROUP mempunyai hak muktamad untuk membatalkan atau membatalkan kelayakan pemenang dengan berulang memenangi penyertaan dalam bulan yang sama tanpa sebarang notis.
 • Peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk memerhati tempoh yang sah. Mana-mana 2 pemenang dengan nombor telefon yang sama akan dianggap sebagai penipuan, dan kedua-dua akan dibatalkan secara automatik dan tanpa pemberitahuan.

PENEBUSAN HADIAH

 • STAR MEDIA RADIO GROUP akan memaklumkan kepada pemenang melalui telefon atau e-mel. Pemenang sendiri bertanggungjawab untuk mengambil hadiah dari STAR MEDIA RADIO GROUP dalam tempoh yang diberikan.
 • Pemenang perlu mengambil hadiah kemenangan dari STAR MEDIA RADIO GROUP dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pemberitahuan. Hadiah yang tidak dituntut selepas tarikh pemberitahuan akan dengan secara automatiknya dibatalkan tanpa sebarang notis.
 • Hadiah-hadiah hendaklah ditebus sendiri oleh pemenang. Jika pemenang mempunyai sebarang pertanyaan atau pertanyaan lebih lanjut, Pemenang boleh menghubungi 03-78851188 atau e-mel winner@smrg.my.
 • Butiran pengambilan hadiah adalah seperti berikut :

Masa: 1pm – 5pm
Hari: Selasa dan Khamis
Alamat: Tingkat 6, Menara Star, 15, Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya, Selangor.

 • Pemenang perlu mengambil hadiah di pejabat STAR MEDIA RADIO GROUP. Pemenang perlu membayar yuran yang diperlukan (jika perlu) untuk mengumpul hadiah. Pemenang perlu menunjukkan IC asal bagi tujuan pengesahan atas tuntutan hadiah.
 • Pemenang perlu memberitahu STAR MEDIA RADIO GROUP jika mereka tidak mampu mengambil hadiah sendiri. Di bawah kelulusan STAR MEDIA RADIO GROUP, mereka boleh mendapatkan seorang wakil untuk mengambil hadiah bagi pihak Pemenang. Wakil tersebut hendaklah membawa salinan IC wakil dan pemenang serta surat kebenaran dari pemenang dan untuk STAR MEDIA RADIO GROUP.
 • Setiap wakil hanya boleh membuat tuntutan sebanyak tiga kali untuk diri sendiri atau orang lain di dalam bulan yang sama.
 • STAR MEDIA RADIO GROUP tidak akan pos hadiah kepada pemenang dalam apa jua keadaan (kecuali pemenang luar kawasan Negeri Selangor). Star Media Radio Group & penaja hadiah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan hadiah semasa pos.

HADIAH

 • Semua hadiah tidak boleh dipindah milik kepada pihak ketiga dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Sekiranya hadiah itu tidak ada, STAR MEDIA RADIO GROUP boleh, mengikut budi bicara mutlaknya menggantikan pengganti yang munasabah untuk mana-mana hadiah pada setiap masa.
 • Pemenang wajib menghadirkan diri berdasarkan kepada butiran hadiah yang mereka menang. Jika STAR MEDIA RADIO GROUP mendapati bahawa pemenang tidak hadir atau menghantar wakil untuk menghadiri bagi pihak tanpa memberitahu STAR MEDIA RADIO GROUP, STAR MEDIA RADIO GROUP berhak untuk menarik balik hadiah dan pemenang akan disenarai hitam selama 2 bulan dari menyertai sebarang pertandingan di bawah STAR MEDIA RADIO GROUP.
 • STAR MEDIA RADIO GROUP berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan salah satu hadiah daripada nilai runcit yang sama. Tiada aduan akan dilayan mengenai perkara-perkara tersebut.
 • STAR MEDIA RADIO GROUP tidak akan melayan sebarang aduan. Jika pemenang tidak dapat terima hadiah yang diganti, mereka kehilangan tuntutan bagi hadiah tersebut, yang akan diuruskan mengikut budi bicara mutlak STAR MEDIA RADIO GROUP.
 • Para Pemenang bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayari segala cukai yang perlu bagi hadiah-hadiah yang diberi atau diterima.
 • STAR MEDIA RADIO GROUP tidak akan melayan sebarang aduan mengenai kualiti dan kuantiti hadiah selepas mengendalikan hadiah kepada pemenang.
 • Pemenang perlu menuntut hadiah dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pemberitahuan. Jika tidak, hadiah akan kehilangan tuntutan selepas tempoh tersebut.

PERTANDINGAN

 • Kepentingan dan reputasi baik STAR MEDIA RADIO GROUP adalah paling utama dan STAR MEDIA RADIO GROUP boleh, mengikut budi bicaranya, menarik balik tempat atau menyuruh Peserta untuk berhenti sebarang penglibatan dalam Peraduan jika STAR MEDIA RADIO GROUP percaya ia adalah dalam Kepentingan terbaik STAR MEDIA RADIO GROUP. Khususnya (tanpa had), STAR MEDIA RADIO GROUP berhak untuk segera menarik balik tempat Peserta di dalam Peraduan atau Hadiah jika ia percaya Peserta untuk melanggar mana-mana obligasinya, atau representasi dan waranti, di bawah T & S jika tidak menjalankan sendiri dengan cara yang tidak sesuai mengikut budi bicara STAR MEDIA RADIO GROUP. Peserta hendaklah bertanggungjawab ke atas sebarang kos tambahan dalam hal ini (termasuk kos pulangan awal Peserta, jika perlu).
 • Star Media Radio Group tidak akan terikat secara undang-undang oleh mana-mana perbuatan / peninggalan peserta yang mungkin menjatuhkan nama STAR MEDIA RADIO GROUP.
 • Satu salinan T & S hendaklah ditandatangani dan disahkan oleh Peserta yang memenangi Peraduan apabila diminta oleh STAR MEDIA RADIO GROUP.
 • Peserta menyatakan dan menjamin bahawa mereka tidak mempunyai apa-apa sabitan atau rekod jenayah dan tidak pernah melakukan apa-apa perbuatan yang lalu atau tingkah laku yang boleh menjejaskan reputasi Peraduan atau STAR MEDIA RADIO GROUP.
 • Peserta harus mematuhi arahan daripada STAR MEDIA RADIO GROUP. Kegagalan berbuat demikian boleh membawa kepada kehilangan kelayakan serta-merta, atas arahan STAR MEDIA RADIO GROUP.
 • Penyertaan yang tidak lengkap atau tidak teratur dikira tidak sah (mengikut budi bicara mutlak STAR MEDIA RADIO GROUP).
 • STAR MEDIA RADIO GROUP tidak bertanggungjawab atas penyertaan yang hilang, rosak atau lewat dalam transit alamat pertandingan. Bukti penghantaran tidak akan diterima sebagai bukti penerimaan (dan juga tidak membuktikan bahawa e-mel yang telah dihantar dan bukan diterima).
 • STAR MEDIA RADIO GROUP tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat masalah teknikal yang dialami melalui internet atau sebarang peralatan berkaitan keselamatan atau berkompromi dengan keselamatan internet. Segala pernyertaan melalui internet adalah diabawah tanggunjawab Peserta itu sendiri.
 • Dalam mana-mana Peraduan WeChat, Peserta hanya dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam Peraduan ini menerusi penggunaan telefon mudah alih mereka. Penggunaan komputer peribadi, PDA atau sebarang peranti lain untuk Peraduan adalah dilarang sama sekali dan akan mengakibatkan Peserta secara automatik hilang kelayakan untuk menyertai Peraduan tersebut.
 • Sumber digunakan oleh penyusun soalan STAR MEDIA RADIO GROUP akan dianggap sebagai betul.
 • Penyertaan yang lewat tidak akan dilayan diterima (mengikut budi bicara STAR MEDIA RADIO GROUP).
 • Dalam hal suatu cabutan hadiah, penyertaan betul yang pertama disediakan akan menjadi pemenang.
 • Keputusan hakim STAR MEDIA RADIO GROUP adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan dalam semua keadaan dan sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.
 • STAR MEDIA RADIO GROUP mempunyai hak eksklusif, untuk menarik balik pertandingan berkuat kuasa serta merta oleh pengumuman udara (dalam hal ke udara pertandingan) atau dengan menyatakan yang sama di laman web yang berkenaan (dalam kes dalam talian pertandingan ) tanpa apa-apa liabiliti berkenaan dengannya.
 • Dengan menganggap tuntutan yang sah telah pun dibuat, STAR MEDIA RADIO GROUP berhak untuk menawarkan hadiah lain pada masa yang lain dan / atau beberapa destinasi lain yang sama nilai, yang boleh diterima dan bukan oleh Peserta. Jika hadiah alternatif seperti tidak diterima (atau tidak dibuat) Peserta tidak boleh membuat tuntutan terhadap STAR MEDIA RADIO GROUP berkenaan dengan pembatalan atau kelewatan Peraduan ini atau hadiah. Apa-apa perbelanjaan atau kerugian kewangan atau kerosakan yang ditanggung akibat daripadanya tidak akan dibayar balik oleh STAR MEDIA RADIO GROUP.

HADIAH PERCUTIAN

 • Hadiah harus diambil mengikut tarikh dan destinasi serta bilangan penumpang yang dinyatakan oleh STAR MEDIA RADIO GROUP. Tidak akan ada alternatif wang tunai atau destinasi.
 • Hadiah Percutian tidak boleh dipindah milik. Hadiah-Hadiah Percutian adalah tertakluk kepada ketersediaan.
 • Hadiah percutian tidak disediakan untuk mereka yang di bawah umur 21 tahun tanpa kebenaran yang jelas terlebih dahulu daripada STAR MEDIA RADIO GROUP. Mereka yang di bawah umur 21 tahun perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga dan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ditemani oleh seorang dewasa yang berumur 21 tahun ke atas.
 • Sekiranya berlaku keadaan di luar jangkaan atau keadaan di luar kawalan munasabah, STAR MEDIA RADIO GROUP berhak untuk menawarkan hadiah lain yang sama nilainya. Tiada wang tunai akan diberikan sebagai alternatif kepada hadiah cuti menang.
 • Semua cuti mesti diambil dalam tempoh yang ditetapkan dalam tiket / voucher.
 • Peserta mesti mematuhi syarat-syarat dan had-had polisi insurans yang berkaitan dengan cuti.
 • Peserta mesti mematuhi terma dan syarat-syarat syarikat penerbangan dan pengangkutan yang lain dan tempat-tempat yang berkaitan dengan Peraduan atau Hadiah. Khususnya, Peserta hendaklah mematuhi semua garis panduan dan arahan kesihatan dan keselamatan dan keperluan undang-undang dan peraturan.
 • Peserta tidak berhak dalam apa jua cara untuk mengikatkan STAR MEDIA RADIO GROUP ke apa-apa kontrak, perbelanjaan atau kos yang dibuat atau dilakukan tanpa mendapat penerimaan bertulis terlebih dahulu. Tiada variasi T & C adalah berkesan selain diluluskan oleh wakil yang diberi kuasa oleh STAR MEDIA RADIO GROUP secara bertulis.
 • Peserta mesti memegang pasport semasa dengan sekurang-kurangnya enam bulan sah dari tarikh perjalanan dan, jika diminta oleh STAR MEDIA RADIO GROUP, hendaklah memberikan bukti yang sama. Kegagalan untuk mematuhi akan menjadikan pertandingan itu tidak sah.
 • Kawalan Pasport dan dalam negara berkuasa akan berhak untuk menafikan sebarang penyertaan. Jika Peserta adalah dinafikan perjalanannya dan atau masuk / keluar ke atau dari negara yang dilawati, sebarang kos tambahan yang ditanggung akan menjadi tanggungjawab Peserta.
 • Mana-mana penerbangan, pengangkutan, butir, penginapan atau lain-lain aspek Hadiah, tarikh dan masa yang dinyatakan oleh Suria FM atau ejen-ejennya adalah untuk panduan sahaja dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis tanpa liabiliti yang timbul. Peserta mesti mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk memenuhi apa-apa komitmen kewangan yang berkemungkinan timbul berkaitan dengan Hadiah di luar yang termasuk dalam Hadiah sendiri (termasuk, tanpa had, pemindahan ke dan dari lapangan terbang, makanan dan minuman).
 • Adalah menjadi tanggungjawab Peserta untuk mendapatkan visa yang perlu dan apa-apa dokumen perjalanan atau kebenaran atas perbelanjaan mereka sendiri. Kegagalan untuk berbuat demikian, Suria FM tidak akan memberikan apa-apa pampasan berhubung dengan hadiah.
 • Peserta mesti mematuhi dan bertanggungjawab untuk menghadiri mana-mana inokulasi dan kesihatan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk destinasi mereka.

HADIAH TIKET

Dalam kes hadiah dalam bentuk tiket percuma, pemegang tiket akan terikat dengan terma dan syarat penganjur acara itu bersama-sama dengan yang tertera di atas tiket dan kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan tempat.

PUBLISITI

 • Sebagai pemenang hadiah, Pemenang perlu mengambil bahagian dalam segala hal publisiti yang diperlukan.
 • Peserta tidak boleh tanpa kebenaran bertulis secara khusus daripada STAR MEDIA RADIO GROUP menyiarkan atau mendedahkan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan Pertandingan atau Hadiah (khususnya, tanpa had, kepada wakil media, dalam apa jua bentuk).
 • Peserta tidak berhak untuk memberi temuramah atau terlibat dalam artikel-artikel atau laporan berkenaan dengan Pertandingan atau Hadiah ke mana-mana pihak ketiga. Semua hak-hak berhubung dengan Pertandingan dan penglibatan Peserta di dalamnya hendaklah terletak hak eksklusif dengan Suria FM.
 • Peserta mesti bersetuju untuk menjalankan seperti yang diminta oleh Kumpulan Bintang Radio semua temu bual, Peraduan dan aktiviti-aktiviti lain dan untuk penghantaran pameran pembiakan penerbitan dan disiarkan dengan segala cara dan media di seluruh dunia mengikut budi bicara STAR MEDIA RADIO GROUP.
 • Peserta dengan ini mesti membenarkan dan membenarkan STAR MEDIA RADIO cipta GROUP dan hak harta intelek di dalam Peraduan bersama-sama dengan penglibatan mereka dalam Peraduan ini (termasuk, tanpa had, semua temu ramah, gambar, audio, audio-visual, sama ada penampilan Peserta dipaparkan atau bersampingan) dalam segala media dan teknologi (“Produk”), dan di mana Produk tersebut tidak wujud pada tarikh Perjanjian ini, dengan cara serah hak semasa untuk tugasan akan datang. Tugasan ini hendaklah termasuk hak untuk Suria FM untuk meminda atau sebaliknya menyesuaikan diri Produk dan / atau menggunakan Produk itu sempena apa-apa bahan lain dan menggunakan, mengedar dan / atau dicetak produk tersebut dalam semua media dan format (termasuk penghantaran melalui penghantaran analog, penyiaran audio digital, internet, satelit, televisyen, filem, kabel atau telefon) dan untuk melesenkan mana-mana orang lain untuk berbuat demikian, dalam setiap kes dengan tujuan, Suria FM boleh mengikut budi bicara mutlaknya menentukan.
 • Tanpa had kepada apa-apa hak lain di bawah Perjanjian ini, STAR MEDIA RADIO GROUP berhak untuk merujuk kepada persatuan Peserta dengan Peraduan dan Hadiah dalam semua publisiti, pemasaran dan Pertandingan bahan yang berkaitan dengannya.

HARTA INTELEK

 • Bagi pertandingan yang memerlukan peserta untuk mengemukakan rakaman audio, Peserta mesti membenarkan STAR MEDIA RADIO GROUP hak tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik untuk menyiarkan rakaman audio yang dikemukakan oleh peserta melalui penghantaran secara langsung atau tertunda dalam semua format (termasuk, tanpa had kepada, analog, digital, internet, kabel, satelit dan siaran telefoni). Ini termasuklah hak untuk mengubah, mengedit dan menyusun rakaman audio dalam apa-apa cara sekalipun. Peserta mengesahkan bahawa penggunaan rakaman audio yang dikemukakan kepada STAR MEDIA RADIO GROUP tidak akan melanggar mana-mana hak pihak ketiga dan hendaklah menanggung rugi STAR MEDIA RADIO GROUP apa-apa kerugian, kerosakan atau liabiliti yang timbul berkaitan dengannya.
 • Peserta yang menghantar rakaman audio mewakili dan menjamin bahawa mereka mempunyai hak, kuasa dan kuasa untuk memberikan hak-hak yang dinyatakan di atas dan mereka telah mendapat semua persetujuan dan kebenaran berkenaan dengan perkara yang sama.
 • Bagi mengelakkan keraguan, semua hak-hak atas nama dan gelaran Peraduan dan hak format untuk Peraduan akan diletak hak eksklusif dalam STAR MEDIA GROUP RADIO untuk kegunaan sendiri (mengikut budi bicara mutlaknya).

PENGECUALIAN LIABILITI

 • STAR MEDIA RADIO GROUP tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara bagi apa-apa kos, perbelanjaan, kerosakan, liabiliti atau kecederaan yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pertandingan atau hadiah selain daripada yang kos dan perbelanjaan yang diperuntukkan dengan khusus dalam hadiah (jika ada).
 • STAR MEDIA RADIO GROUP tidak bertanggungjawab (dan termasuk semua liabiliti) bagi apa-apa kehilangan keuntungan, perniagaan, kontrak, hasil atau simpanan yang dijangka atau bagi kerugian khas, langsung, tidak langsung atau turutan yang timbul.
 • STAR MEDIA RADIO GROUP tidak akan bertanggungjawab untuk melaksanakan mana-mana kewajipannya di bawah pertandingan ini atau berkenaan dengan hadiah-hadiah di mana ia tidak dapat berbuat demikian akibat daripada keadaan di luar kawalan dan tidak bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada Peserta dalam apa-apa keadaan.

UMUM

 • Peserta mengaku janji Peraduan di atas risiko sendiri dan bersetuju untuk menanggung rugi SURIA FM dan kakitangannya terhadap semua kos, kerugian, kerosakan, perbelanjaan dan liabiliti (termasuk kehilangan reputasi dan nama baik dan yuran penasihat-penasihat profesional) dan apa-apa tuntutan yang timbul daripada Peserta ini tindakan sendiri dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan Peraduan, Hadiah atau pelanggaran kewajipan Peserta di bawah ini.
 • Tiada yuran dibayar kepada Peserta berkenaan dengan penglibatan beliau di dalam Peraduan ini.
 • Peserta adalah bertanggungjawab untuk mengambil segala langkah yang munasabah untuk memastikan amalan keselamatan biasa dan bersesuaian am aktiviti yang dijalankan semasa Peraduan dan dengan ini memperakui bahawa segala aktiviti adalah dilaksanakan di bawah risiko sendiri.
 • STAR MEDIA RADIO GROUP tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara bagi apa-apa kos, perbelanjaan, kerosakan, liabiliti atau kecederaan yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan Peraduan. Had ini tidak mengecualikan apa-apa liabiliti kerana kecuaian oleh STAR MEDIA RADIO GROUP atau kematian atau kecederaan diri yang berpunca daripada kecuaian.
 • STAR MEDIA RADIO GROUP berhak untuk membatalkan tempat seseorang Peserta di dalam Peraduan atau Hadiah (tanpa liabiliti atau pampasan) jika, pada pendapatnya, Peserta boleh mendedahkan dirinya atau orang lain terhadap risiko penyakit atau kecederaan atau pembatalan itu, gangguan, atau pengurangan Peraduan.
 • Dalam hal dalam talian Peserta Peraduan mengakui bahawa internet bukan medium yang selamat dan maklumat yang dikemukakan untuk pertandingan yang dihoskan di laman web yang dimiliki atau dikawal oleh STAR MEDIA RADIO GROUP boleh diakses oleh pihak ketiga. Star Media Radio Group tidak bertanggungjawab dalam kes sedemikian.
 • T & C akan dikawal dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.
 • T & C mewakili keseluruhan perjanjian di antara pihak-pihak yang berkaitan dengan Peraduan atau Hadiah (kecuali jika sebaliknya mengesahkan dengan jelas secara bertulis oleh STAR MEDIA RADIO GROUP) dan menggantikan semua perwakilan, perjanjian, rundingan atau persefahaman sebelum ini (sama ada secara lisan atau bertulis). Kecuali ditetapkan sebagai khusus di sini, semua keadaan, jaminan dan representasi tersurat atau tersirat oleh undang-undang tidak diambil kira. Bagi mengelakkan keraguan, tiada informasi dalam sebarang bentuk mengenai Peraduan atau Hadiah atau mana-mana T & C perlu digunapakai melainkan dinyatakan secara bertulis oleh Star Media Radio Kumpulan. Ketidaksahan, menyalahi undang-undang, atau tidakboleh penguatkuasaan keseluruhan atau sebahagian daripada T & C atau Keadaan tidak memberi kesan atau menjejaskan kesinambungan yang berkuat kuasa daripada baki terma dan syarat.
 • Kegagalan untuk melaksanakan atau kelewatan dalam melaksanakan hak atau remedi yang diperuntukkan di bawah ini atau oleh undang-undang tidak merupakan penepian hak atau remedi atau penepian hak atau remedi yang lain. T & S ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan pihak-pihak menyerah secara muktamad kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
 • T & C tidak bertujuan untuk dan tidak akan membuat apa-apa hak, hak, tuntutan atau faedah dikuatkuasakan oleh mana-mana orang yang bukan pihak kepada mereka. Oleh itu tiada seorang pun boleh memperoleh apa-apa faedah atau mempunyai apa-apa hak, hak atau tuntutan berhubung dengan Perjanjian ini menurut Kontrak.
0%